I have blue lights on my car. I hope I don’t go to jail.